میلِ سوختن

خدا مراد فولادیatash

1387

چراغ اش میلِ روشنایی داشت

که با تاریکی نمی آمد کنار

سکوت را کنار زد

با اندیشه ی چراغ

و سوخت

سوخت

سوخت

تا روشن شد

میلِ سوختن

در من

پیشِ پای ام

– از آن –

روشن است امروز.

پایان

فرهنگ توسعه – 1387 –   info@farhangetowsee.com