گیلاس های سرخِ همزاد

خدا مراد فولادیroteflage

1387

باید صبر می کردیم

تا گیلاس های مان برسند

و کاملاً سرخ شوند

و حرف ها و عملِ رنگ سرخ بگیرند و

اشغال کند سرخی

سرتاسرِ رؤیاهایِ تعبیر شونده ی تاریخی مان را.

– که دستِ هیچ متافیزیک

بهره نداشت و ندارد

از حقیقت دیالکتیک اش-

چلچراغِ گیلاس های همزادمان

که روشن شد

دیگر کم نیاورده ایم

از روشنایی و فهم

و جهان را سراسر بریده ایم آگاه

به اندازه ی قد و قواره ی

انسانِ آینده.

پایان

فرهنگ توسعه – 1387 –   info@farhangetowsee.com