آشنائی با مقوله امپریالیسم ولادیمیر ایلیچ لنین

دایرة المعارف روشنگری lenin200

ش. میم بهرنگ

ولادیمیر ایلیچ لنین (1870 ـ  1924)

 • · امپریالیسم[1]، بمثابه عالی ترین و آخرین مرحله توسعه سرمایه داری  در گذر از قرن نوزدهم به بیستم میلادی تشکیل شد.

 • · لنین در کتاب خود تحت عنوان «امپریالیسم، بمثابه عالی ترین مرحله سرمایه داری»، امپریالیسم را به شرح زیر مشخص می کند :
مشخصه اول

 • · تمرکز تولید و سرمایه، به مرحله ای از توسعه خود می رسد که انحصارات تشکیل می یابند، انحصاراتی که در حیات اقتصادی نقش تعیین کننده بازی می کنند.
مشخصه دوم
 • · ذوب سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی در یکدیگر و پیدایش الیگارشی مالی بر اساس سرمایه مالی.

مشخصه سوم

 • · صدور سرمایه اهمیت خاصی کسب می کند.

مشخصه چهارم

 • · تشکیل اتحادیه های سرمایه داران انحصاری بین المللی و تقسیم جهان میان خود.

مشخصه پنجم

 • · پایان تقسیم مناطق جهان[2] میان قدرت های بزرگ سرمایه داری و شروع جنگ میان آنها برای تقسیم از نو.
 • مشخصه اصلی امپریالیسم، انحصار است (انحصارات و اتحادیه های اقتصادی از قبیل تراست و کارتل که برپایه تمرکز تولید و سرمایه بوجود می آیند.)
 • انحصارات قله های فرماندهی اقتصادی را تسخیر می کنند و شرکت ها و مؤسسات دیگر را تحت سیطره خویش در می آورند.
 • با تشکیل سرمایه داری انحصاری، رقابت آزاد کاپیتالیستی که مشخصه مرحله ما قبل انحصاری سرمایه داری بود، جای خود را به انحصار می دهد و رقابت در مرحله بالاتری، عمدتا در سطح انحصارات صورت می گیرد و فرم ها و دامنه بی سابقه ای کسب می کند.
 • نیروی محرکه و شالوده وجودی امپریالیسم کسب سود انحصاری است.
 • سلطه انحصارات تضاد اصلی سرمایه داری را، یعنی تضاد میان تولید اجتماعی و تصاحب کاپیتالیستی (اضافه ارزش و غیره) را حدت می بخشد.
 • انحصار چارچوب ملی را منفجر می سازد و سیستم استعماری امپریالیستی را بوجود می آید.

 • · اما برای تشخیص امپریالیسم، مشخصه اقتصادی آن کفایت نمی کند.
 • لنین به خودویژگی های امپریالیسم اشاره می کند.
 • امپریالیسم، بمثابه سرمایه داری انحصاری، سرمایه داری گندنده، انگلی و میرنده در دوران انقلابات پرولتری است.
 • گندیدن و خصلت انگلی امپریالیسم، عمدتا، در نکات زیر خود نمائی می کنند :
 • در توسعه اقتصادی و سیاسی ناهمگون کشورها و رشته های صنعتی منفرد.
 • در عدم استفاده کافی از تولید و تکنیک مدرن.
 • در وجود اقشار و دول مفتخور[3] (که منبع درآمدشان نزول سرمایه های خویش و یا باجگیری و غارت ثروت دیگران است. مترجم)
 • در نظامی کردن اقتصاد، که در حال حاضر مهمترین فرم نمودین آن را تشکیل می دهد.
 • سلطه سرمایه انحصاری بطور روزافزونی با منافع ملت خودی و با منافع مجموعه خلق های صلح جو در تضاد قرار می گیرد.
 • امپریالیسم به معنی ارتجاع مطلق است. (لنین)
 • در جریان توسعه امپریالیسم، سرمایه داری انحصاری ـ دولتی تشکیل می گردد.
 • بعد از جنگ جهانی اول، بویژه بدنبال پیروزی انقلاب اکتبر، بحران عمومی سرمایه داری را تضعیف می کند.
 • بحران عمومی سرمایه داری خصلت های انگلی امپریالیسم را شدت می بخشد.
 • مدت مدیدی تصور می شد که امپریالیسم بعد از تشکیل سیستم جهانی سوسیالیسم، بعد از جنگ حهانی دوم، فروپاشی سیستم استعماری و پیدایش جنبش های رهائی بخش ملی، دیگر تأثیر تعیین کننده ای در حوادث جهانی ندارد و عامل تعیین کننده در حوادث جهانی سیستم سوسیالیستی است.
 • این تصور واقع بینانه ای نبود.
 • (مراجعه کنید به «کمونیست ها اکنون!» آرشیو سلطان پور، سایت فرهنگ توسعه. مترجم)
 • تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت.
 • زیرا تضاد اصلی امپریالیسم ریشه اقتصادی جنگ را تشکیل می دهد.
 • مراجعه کنید به
 • سرمایه داری انحصاری ـ دولتی.

پایان


[1] Imperialismus [lat]

[2] die territoriale Aufteilung der Erde

[3] Rentierschichten und Rentierstaaten