خیزش مردمی بسیاری از رهبران را به پول و مقام رساند.

توضیح مجله هفته: انتشار این مقاله به معنی تایید تمام مطالب مندرج در آن نمی باشد.divarberlin

دو شنبه 12 اكتبر 2009

نوشته: نيل کلارک بازگردان: لقمان تدين نژاد

«بيست سال پيش در چنين ماهي مردم ستمديده ي اروپاي شرقي به خيابان ها ريختند و بر عليه ديکتاتوري هاي کمونيست شورش کردند. رژيم هاي فاسدي که عموماً مورد نفرت مردم بودند در مقابل «توفان نيروي توده ها» تاب نياورده و از صحنه روزگار محو شدند. چيزي نگذشت که در آن کشور ها انتخابات آزاد صورت گرفت و از آن پس آن ملت ها در کمال خوبي و خوشي به گذران خود ادامه دادند.» چنين است تعريف هميشگي غرب از اتفاقات تاريخي ماه هاي اکتبر و نوامبر سال ١٩٨٩ از زبان سي ان ان و فاکس نيوز. تنها يک جاي اين بازگويي اشکال دارد و آن اينکه تمام آن يک افسانه بيش نيست.

آنچه که به کمونيسم در اروپاي شرقي خاتمه داد نه نيروي اپوزيسيون بلکه عملکرد رهبران کمونيست آن بود و مجارستان در اين ميان يک نقش محوري داشت. دولت کمونيست مجارستان خود در اوايل ژانويه سال ١٩٨٩ به تشکيل احزاب و اتحاديه هاي غير کمونيست و گرد هم آيي ها آزادي داده بود. اين خود مجارستان بود که مرزهاي اتريش را به روي مردم آلمان شرقي باز کرد و با اين عمل تاريخي خود وسيله ساز مهاجرت هزاران مسافر آلماني به غرب گشت. گولا هورن Gyula Horn وزير خارجه ي مجارستان بعدها اعتراف کرد: «در آن زمان براي من کاملاً روشن بود که چنين تصميمي، سيلابي از اتفاقات بعدي را باعث خواهد شد.»

دولت مجارستان مدتها پيش از تظاهرات پاييز، در مورد تغيير دولت به يک سيستم غير کمونيستي با گروههاي مخالف وارد گفتگو شده بود. رهبر مجارستان از سال ١٩٥٦ تا ١٩٨٨، يانوس کادار Janos Kadar يک کمونيست با ايمان، و بقول راجر گاف Roger Gough در کتاب بيوگرافي او، «رفيق شايسته» بود. کادار يکبار هشدار داده بود که، «بايد آناني را که به دلايل شخصي و براي منافع فردي، و يا بعنوان يک شغل و يا انگيزه هاي ديگر به حزب پيوسته اند از آن اخراج کرد.» تا سال هاي دهه ي ١٩٨٠ ديگر کادر هاي بالاي حزب کمونيست محارستان را اکثراً کساني تشکيل مي دادند که بندرت به ايده ال هاي مارکس و لنين پايبند بودند. همين به اصطلاح طرفداران گلاسنوست(شفافيت) بودند که کادار را در سال ١٩٨٨ از کار بر کنار ساختند. بدنبال سخنراني ميخاييل گورباچف در دسامبر آن سال در گردهم آيي سازمان ملل، و اعلام تصميم شوروي مبني بر تخليه کشور هاي اروپاي غربي، سرانجام حرکات نهايي براي نابودي کمونيسم آغاز شد.

امري پوژگي Imre Pozsgay که در سال ۱۹۸۹ وزارت کشور مجارستان را در دست داشت، در اوايل سال جاري در جريان يک گفت و گو با بي بي سي اعتراف کرد که او از درون حکومت براي سقوط آن تلاش مي کرده است. او در آنجا مي گفت، «من به اين نتيجه رسيده بودم که از درون حکومت بهتر مي توانم به کشورم خدمت کنم تا از جايگاه يک چهره ي مخالف که در حاشيه ها نشسته است.» اما تناقض تاريخ در آنجاست که در اواخر دهه ي ١٩٨٠، حمايت مردم عادي از نظام کمونيستي بيشتر از خود خبرگان حزب حاکم کمونيست بود. از آنجا که ما در کشور هاي غربي هميشه کمونيسم را از ديد متنازع مهاجرين وابسته به طبقات بالا و متوسط، و يا اپوزيسيون آن نگاه مي کنيم، اين تمايل را يافته ايم که دست آورد هاي آن در کشور هاي اروپاي شرقي را انکار کنيم.

کمونيسم به رغم تمام اشکالات خود، امنيت شغلي، مزاياي سخاوتمندانه ي بازنشستگي و تراز هاي بالاي آموزشي و بهداشتي براي مردم آورده بود. مزايا و مرخصي سه ساله با حقوق براي زنان کارگر و کارمندي که بچه دار مي شدند، در مقايسه با ساير کشور هاي جهان از بالاترين استاندارد برخوردار بود. بعلاوه، آن نظام در ميان مردم آن کشور ها موجد چنان روحيه رفاقتي بود (در تقابل با روحيه خود محور بيني) که نظير آن در جوامع کاپيتاليستي يافت نمي شود.

حتي همان هايي که در سال ۱۹۸۹ بر عليه حکومت هاي خود به خيابان هاي اروپاي شرقي ريختند خواستار آوردن بازار هاي آزاد کاپيتاليستي به جوامع خود نبودند و تنها خواستار سوسياليسمي بودند که آزادي هاي بيشتري بهمراه داشته باشد. آندرآس بلايوسکي Blazejewski Andreas يکي از تظاهر کنندگان آن روزها در اهل آلمان شرقي بود که امروز در فيلم مستند بي بي سي بنام «دنياي گمشده ي کمونيسم» ظاهر شده است. او در آن فيلم مي گويد، «ما در آن روز ها بر اين اعتقاد بوديم که هنوز هم امکان آفرينش يک سوسياليسم متفاوت وجود دارد. در آن دوره خيلي چيز ها در اطراف ما وجود داشت که آدم را درمانده و خشمگين مي ساخت، با اينهمه ما از خيلي نظر ها زندگي خوبي داشتيم.»

در نهايت مردم اروپاي شرقي به آن چيزي که مي خواستند نرسيدند و جنبه هاي مثبت زندگي در سايه ي کمونيسم، به همراه جوانب ناپسند آن هردو از ميان رفت. «اصلاحات اقتصادي» يي که بدنبال آمد باعث بيکاري ميليونها نفر از مردم و تنزل شديد سطح زندگي و رفاه عمومي شد. از سوي ديگر براي «خودي» ها و «افراد داخلي» مجارستان و کساني که در نابودي کمونيسم نقش کليدي بازي کردند داستان شکل بکلي متفاوتي پيدا کرد:

*- ميکلوش نِمِت Miklos Nemeth آخرين نخست وزير کمونيست مجارستان به رياست «بانک اروپايي توسعه و آباداني» که مقر آن در لندن است رسيد.

*- گولا هورن Gyula Horn ، وزير خارجه ي مجارستان در سال ۱۹۸۹، در سال ۱۹۹۴ به نخست وزيري آن کشور رسيد و روزي که کشور خود را در مسير پيوستن به پيمان ناتو و اتحاديه اروپا انداخت، کشور هاي غربي براي او هورا کشيدند.

*- پيتر مِدگيسي Peter Medgyessy معاون نخست وزير در امور اقتصادي به مقام مدير عاملي يک بانک فرانسوي بنام «ماژيار پاري باس» رسيد و بعدها در سال ۲۰۰۲ نخست وزير مجارستان شد.

*- لازلو کواچ Laszlo Kovacs که از سال ۱۹۸۶ يکي از مقامات مهم وزارت خارجه را در اختيار داشت به وزارت خارجه ي مجارستان رسيد و در دهه ۱۹۹۰ مسئول مذاکره با غرب براي ورود آن کشور به پيمان ناتو بود. او يکي از کميسيونر هاي سابق اتحاديه اروپاست که امروز مزاياي بازنشستگي از آن را دريافت مي کند.

*- فِرِنک گيورچاني Ferenc Gyurcsany رهبر سازمان جوانان کمونيست در سال ۱۹۸۴، در سالهاي دهه ۱۹۹۰ ثروت عظيمي انباشته کرد و به يکي از ۵ ثروتمند بزرگ مجارستان تبديل شد. او پس از سال ۱۹۸۹ براي يک مدت طولاني نخست وزير آن کشور بود و تنها همين اوايل امسال بود که از سمت خود استعفا کرد. مردم مجارستان به رغم شهرت «سوسياليست» بودن او، هميشه در پذيرفتن او بعنوان يک شخصيت مدافع مردم فرودست مشکل داشتند.

اين طرفداران گلاسنوست(شفافيت) ادعا مي کردند که سيستم کهنه ي اقتصادي مجارستان نياز به يک بازسازي زيربنايي دارد و آنها هدفي ندارند بجز بهسازي کشور. شعار اين کمونيست هاي دروغين بنظر خيلي منطقي مي رسيد اما با توجه به اينکه همين ها در سالهاي پس از ۱۹۸۹ به چه مقامات پولسازي رسيدند مشکل مي توان از ترديد در نيات واقعي آنها خودداري کرد.

http://dostan.mondediplo.com