Month: نوامبر 2009

انتخابات؛ نه امکان و نه هدف-در نقد همگرایی چپ وطنی با لیبرالیسم جهانی (2)

. عابد توانچه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران گروهی از چپهای وطنی (اعم از شناسنامه دار و خلق الساعه) تصمیم گرفتند مردم را به شرکت در انتخابات فرا بخوانند. منطق «احمدی نژاد نباید بیاید» و مطالبه ی «هر کسی به جز احمدی نژاد رئیس جمهور شود» این افراد و گروه ها در این زمینه کاملا با منطق و مطالبه ی لیبرالهای وطنی یکی شده و هرچه که به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می شدیم شناسایی مواضع چپها و راستهای مدافع شرکت در انتخابات از یکدیگر سخت تر می شد.

خورشیدها چه بی هوده می میرند، چه بی هنگام، چه بی غوغا !

ح. مهدی پور دوم آذر بود. صدای گریه می آمد! چشم باز کردم و حیرت زده دریافتم که صدا از اتاق کار می آید. برخاستم و نگاه کردم. سرمیز تحریر نشسته بود و می گریست. شرمزده نزدیکش رفتم و سر سنگین غمگین خویش بر شانه اش نهادم. با هم گریستیم.

در نقد همگرایی چپ وطنی با لیبرالیسم جهانی

مخاطب نوشته ی حاضر افراد و گروههایی هستند که در داخل ایران و به نام (تحت ادعای) چپ فعالیت می کنند که این جمله (زاویه دید) جهت شفاف بودن مخاطب سخن و روشن شدن هدفگیری نویسنده بیان می شود و به معنی بی اهمیت بودن حضور افراد و گروه های خارج از کشور ( تاکید می کنم که از نظر نویسنده مواضع تبعید شدگان و کسانی که به اجبار و یا برای رهایی از خطر مجبور به کوچ ا

آینده در حال: هفت تز پیرامون سوسیالیسم پرتوان قرن بیست و یکم

دیوید لایبمن برگردان : ح. ریاحی خلاصه : در پاسخ به چالش­های امروزه، از جمله بسیج موفق حول مبرم­ترین نیازهای مردم، داشتن دیدگاهی از جامعه­ی پرتوان و الهام­بخش جدید- سوسیالیسم – بیش از هر زمانی ضرورت پیدا کرده است. می­توانیم، بدون ایجاد طرح­های سفت و سخت یا رویایی، برخی از اصلی­ترین مولفه­های این دیدگاه را گسترش و مورد تایید قرار دهیم: رفتن به فراسوی محتوای بیگانه­ساز و قطبی­کننده­ی بازارهای خودجوش، همآهنگی و برنامه­ریزی دموکراتیک در همه­ی سطوح، از متمرکز تا غیرمتمرکز و کار خلاقه در پیوند با امکانات گسترده­ی فن­آوری اطلاعاتی مدرن. این پروژه، در عین حال، باید همه­ی درس­های مثبت و منفی تجربه­ی پساسرمایه­داری قرن بیستم، مخصوصاً تجربه­ی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) را در بر گیرد و مورد استفاده قرار دهد.