رفتار هرکس شناسنامه او ست!

قصه های آقای کوینر برتولت برشت

ترجمه : ح. مهدی پور

رفتار هرکس شناسنامه او ست!

 • استاد فلسفه، روزی به خدمت آقای کاف آمده بود و شروع به تعریف از دانش و خرد خویش کرده بود.
 • آقای کاف ـ پس از تأملی ـ گفته بود :
 • با ناراحتی می نشینی!
 • با ناراحتی حرف می زنی!
 • با ناراحتی می اندیشی!
 • استاد فلسفه عصبانی شده بود و گفته بود :
 • در باره خودم، نمی خواستم نظر بدهی، بلکه در باره محتوای گفته هایم.
 • آقای کاف گفته بود :
 • گفته های تو را محتوائی نبود.
 • و ادامه داده بود :
 • کج راه می روی!
 • o با رفتنی از این دست، به جائی نخواهی رسید.
 • مبهم و دو پهلو سخن می گوئی!
 • o با سخن گفتنی از این دست، گرهی را نخواهی گشود.
 • رفتارت برای اهدافت ارزش و ارج باقی نمی گذارد.
سازماندهی
 • آقای کاف ـ روزی ـ گفت :
 • انسان اندیشه مند در مصرف برق، در مصرف نان و در مصرف فکر اصراف نمی کند!
دشوار نیکان
 • از آقای کاف پرسیده بودند :
 • روی چی داری کار می کنی؟
 • جواب داده بود :
 • کار مشقت باری است!
 • مقدمات اشتباه بعدی ام را دارم فراهم می آورم.

پایان

خنده بموقع
آزوف ـ تیخوینسکی
ترجمه : ح. مهدی پور

 • در جنگل، فیلم خنده داری را بطور خصوصی نمایش می دادند.
 • اول از همه موش کور بود که قهقاه خنده را سر داد.
 • سرش داد زدند :
 • مگر کوری احمق!
 • نمی بینی که شیر ـ هنوز ـ نخندیده؟
 • بعد از موش کور، مار زد زیر خنده.
 • سر او هم زدند :
 • ابله!
 • مگر کری؟
 • نمی بینی که شیر ـ هنوز ـ نخندیده؟
 • وقتی که شیر ـ بالاخره ـ خنده اش گرفت، روباه مسلسل پوزه اش را به سوی نقطه ای در آسمان نشانه رفت و شلیک خنده را سر داد.
 • شیر دستی به شانه روباه زد و گفت :
 • تو ناقلا، همیشه بموقع می خندی!
 • قطعا دلیلش این است که حس شوخی شناسی ات خیلی قوی است.
 • نتیجه اخلاقی از این ماجرا :
 • آنکه آخر از همه می خندد، راست راستکی می خندد.

پایان