Month: اکتبر 2009

شناخت دنیایی بهتر

فصل سوم شناخت دنیایی بهتر برگردان : ح.آزاد مثلی قدیمی می­گوید در زمانی که نمی­دانیم به کجا می­خواهیم برویم هر راهی ترا با خود خواهد برد. من فکر می­کنم در سال­های اخیر، سال­های نئولیبرالیسم، سال­های تجاوز امپریالیستی و تخریب واقعی هر راهی که در صدد ارائه به وجود آوردن بدیلی باشد این مثل را نفی کرده است. تجربه­ی به ما می­گوید وقتی که نمی­دانی به کجا می­خواهی بروی، هیچ راهی نیز ترا با خود نخواهد برد.

آمریکا در تله بحران چنگ و دندان برای جهان تیز می کند!

شمارۀ 17 هفته نامۀ اشپیگل 2009.04.20 برگردان فارسی : رضا نافعی (وبلاگ کوهستان( در ایالات متحدۀ آمریکا حدود 50 میلیون نفر فاقد بیمه درمانی هستند. 32 میلیون نفر با جیره غذائی زندگی می کنند. 13 میلیون نفر بیکارند. تعداد خانه بدوشان رو به افزایش است، زیرا شمار حراج های اجباری خانه ها رو به فزونی است. تنها در ماه مارس 45 در صد بر میزان حراج ها، نسبت به مارس سال پیش افزوده شده است. در جورج تاون، کسی که فراموش کند شب در اتوموبیل خود را قفل کند، باید بداند که فردا صبح باید چند مهمان ناخوانده را که شب در ماشین او خوابیده اند از خواب بیدار کند. موسسات با سرعتی دیوانه وار حتی کارگران با سابقه خود را اخراج می