هشدار پیش از موقع !

همه ی شما دچار خفقان می شوید به مانند من…alisalaki

این را در حالی که امروز بالای سر مادرم ایستاده ام،به همه ی شما قول می دهم

هر کسی که درون این گنداب لجن به دنیا نیامده است

باید تا مغز استخوان ،بداند و بفهمد

آنها درون رختخوابهایتان به شما حمله خواهند کرد

و از درون وان داغ  حمام شما را خواهند دزدید

شما را درست از داخل ماشین های اسپرت فانتزی بیرون می کشند

هیچ جایی نیست،مطلقا هیچ جایی نیست

در این وادی فراموش شده

صدای خشمگین من از اینجا به شما می رسد

از این صحرای لعنتی فراموش گشته بیرون می زنم

و از درون جوی اشک به طرف رویاهایم جاری می شوم

چون در هر جای دیگری در این وادی همیشه شن های داغ بر دیدگانت می پاشند

به هیچ جا از این وادی نمی گویند منطقه امن!!

هیچ منطقه ی امنی وجود نخواهد داشت

من می توانم قول دهم که این منطقه ی امن از بین میرود

در گالری ها در بنگاه ها و در شب های عشرت شما

ریشه در هیچ کجا وجود ندارد

و اگر فکر می کنید قرار است خنده دار و مضحک باشد،باز هم فکر کنید

آنها مارا به یک کپه ی کثافت سرد تبدیل کرده اند…

من دیوانه نیستم

نگویید که به همه ی شما هشدار ندادم

هشدار دادم،به همه ی شما هشدار دادم

فاشیسم تا مغز استخوانتان را به گنداب می کشد

علی سالکی- مهر 88

http://www.alisaleki.blogspot.com