Month: آگوست 2009

پاسخ های در خود تامل به پرسش های حائز اهمیت

یونس پارسا بناب بحران های جاری بویژه در زمینه های اقتصادی و مالی و گسترش پی آمدهای فلاکت بار منبعث از این  بحران ها ، بسیاری از صاحب نظران درون حلقه های چپ منجمله بخشی از مارکسیست ها را متقاعد ساخته که » قرن آمریکائی » به پایان عمر خود رسیده و  رهبری بلامنازع » کاخ سفید » بعد از سال ها » شکوفائی » و قدر قدرتی در سراشیب سقوط قرار گرفته و امکان شفا و بازسازی آن ( در راس نظام جهانی ) میسر نیست . ولی بعضی

مبارزه‌ی طبقاتی و ملی شدن نفت

فريبرز مسعودي با گذشت 56 سال از كودتاي 28 مرداد 1332 هنوز هستند كساني كه لجاجت و يك‌دندگي دكتر مصدق در نهضت ملي كردن نفت را عامل وقوع كودتا و ادباري كه پس از آن گريبانگير ملت ايران شد مي‌دانند. در اين شكي نيست كه اين گونه سخنان و تحليل‌ها يا ريشه در بي‌خبري و جهل گويندگان آن دارد و يا اين كه در اثر تبليغات گسترده و بي‌سابقه‌ی رسانه‌هاي بريتانيا و آمريكا در سال‌هاي نهضت ملي كردن نفت و پس از آن نشات مي‌گيرد. در آن

تعریف پرکتی سیسم، دگماتیسم و پراگماتیسم

دایرة المعارف روشنگری ش. میم بهرنگ • در توضیح دیالک تیک پراتیک و تئوری به گرایشات انحرافی و گمراه ساز برخورد کرده ایم که به نحوی از انحا با مقوله های پراتیک و تئوری در پیوند قرار دارند. • پرکتی سیسم، دگماتیسم و پراگماتیسم از آن جمله اند.

یادداشتهای پراکنده درباره تاریخ استبداد درایران

احمد سیف نمی دانم چه حکمتی است که همه چیز درتاریخ درازدامن ایران وارونه است و کج ومعوج. حوصله و توان بحث های نظری ندارم که درلابلای آن هم برای ترساندن خواننده نویسندگان فرنگی را چماق به دست وارد بکنم. پس می کوشم شواهدی به دست بدهم از این وارونگی. وقتی این کار راشروع کردم خیال داشتم این یادداشتها کتابی بشود برای نشر درایران- ولی نه دل و دماغ این کار را دارم و نه حوصله ای برای من مانده است ونه عملا چنین

داستان پلیسی " فرارسرمایه از ایران"

احمدسیف دراین که یکی از مشکلات تاریخی و ساختاری اقتصاد ایران، فرارسرمایه از آن است تردیدی نیست. این روایت دردناک فرارسرمایه ازایران هم رمز و راز دشواری ندارد. درهر سرزمینی که امنیت حقوقی و قانونی وجود نداشته باشد و ساختار سیاسی اش خودکامه باشد شما با فرارسرمایه از آن سرزمین روبرو می شوید. ارزیابی این که چه میزان سرمایه فرار می کند، به دلیل مخفی بودن مقوله فرار سرمایه کار ساده ای نیست. یعنی آمارهای قابل

برگزیده ای از آثار لنین درباره مبارزه برعلیه لیبرالیسم

از : آغاز انقلاب در روسيه , وقايعی با اهميت شگرف تاريخی در روسيه در حال تکوين اند. پرولتاريا برعليه تزاريسم قيام کرده است. حکومت پرولتاريا را به قيام کشانده است. اکنون جای هيچ شکی نيست که حکومت عامدانه اجازه تکوين جنبش اعتصابی و آغاز تظاهرات گسترده را کمابيش بدون ايجاد اشکال داد، بدين خاطر که اوضاع را به نقطه ای رساند تا نيروهای نظامی مورد استفاده قرار گيرند. مانورهای حکومت موفقيت آميز بود. هزاران کشته و زخمی چنين است تلفات يکشنبه خونين، 9 ژانويه، در سن پترزبورگ. ارتش، کارگران بدون اسلحه، زنان و کودکان را شکست داد. ارتش بر دشمن با به زير رگبار گرفتن کارگران از پا درآمده فاتح شد. جلادان تزار و کاسه ليسان اروپائی شان از ميان بورژوازی محافظه کار با طعن آميزی کاملی می گويند:,ما به آنان درس خوبی داديم!,.