پرش به محتوا

تسلیحات کشتار جمعی اسرائیل ـ تهدیدی جدی برای صلح در منطقهً خاور میانه

جان اشتاین باخatomi

ترجمه:  یدالله سلطانپور

آزمایشات موشکی تل آویو در سواحل کالیفرنیا و مدیترانه نشان می دهد، که اسرائیل در حال افزایش توان دفاع موشکی خود می باشد.

اگر در خاور میانه جنگ دیگری شروع شود، اگر اسرائیل، مثل جنگ دوم خلیج، مورد حملهً موشکی قرار گیرد، خطر جنگ اتمی

ـ چیزی که تا دیروز غیر قابل تصور می نمود ـ

امری جدی خواهد بود.

سیمور هیرش1
بخش فهرست مطالب
پیشگفتار تسلیحات کشتار جمعی اسرائیل
بخش اول تاریخ  بمب های اتمی اسرائیل
بخش دوم افریقای جنوبی و ایالا ت متحدهً امریکا
بخش سوم ا فشا گری وا نونو
بخش چهارم میزان تسلیحات کشتارجمعی اسرائیل
بخش پنجم استراتژی اتمی اسرائیل
بخش ششم تاًثیر منطقه ای و بین المللی استراتژی اتمی  اسرائیل

پیشگفتار
تسلیحات کشتار جمعی اسرائیل

·        اسراييل با داشتن 200 تا 500 بمب اتمی و با توسعهً سیستم پرتاب پیشرفتهً خویش توانسته جای بریتانیای کبیر را به عنوان پنجمین قدرت اتمی جهان بگیرد و از لحاظ تعداد بمب های اتمی و درجهً رشد تسلیحا ت هسته ای همپایهً فرانسه و چین به حسا ب آید.

 • در «جنگ دوم خلیج» در سا ل 1991 میلادی، توجه مردم جهان به خطر تسلیحا ت کشتار جمعی عراق جلب شد، ولی مقصر اصلی در منطقه، یعنی اسرائیل، عمدا به باد فراموشی سپرده شد.

 • اسرائیل با داشتن تسلیحا ت شیمیا یی، بیولوژیکی و تعداد زیادی از بمب های اتمی کوچک و بزرگ پیشرفته و با استراتژی تجاوزگرانهً خود، بیش از هر دولت دیگر، صلح، امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند.

 • برنامهً اتمی اسرائیل یکی از موانع اصلی خلع سلاح و جلوگیری از گسترش تسلیحا ت هسته ای در منطقه است.
 • امید خلع سلاح و عدم گسترش تسلیحات هسته ای در سطح جها ن، تا زمانی که قدرت های بزرگ اتمی حاضر به چشم پوشی بر تسلیحا ت هسته ای خویش نیستند، امیدی واهی است.

 • طرفداران صلح و خلع سلاح اتمی در جهان باید بطور مصمم وجدی نسبت به برنامهً اتمی  اسرائیل موضعگیری کنند.
بخش اول
تاریخ  بمب های اتمی اسرائیل

 • برنامهً اتمی اسرائیل تحت نظر «ارنست داوید برگمن» ـ پدر بمبهای اتمی اسرائیل ـ  در اواخر سال های چهل میلادی شروع شد و در سا ل 1952 میلادی کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل بنیادگذاری گردید.
 • در وهلهً اول این دولت فرانسه بود که بخش اعظم مصالح لازم برای تحقق ا ین برنامه را در اختیار اسرائیل قرار داد.

 • تاًسیس راکتور اتمی «دیمونا» در نزدیکیهای « بشربا» در کویر «نگف» که با استفاده از اوران شروع بکار کرد و «آب سنگین» را برای ترمز روندهای اتمی مورد استفاده قرار داد، اولین قدم در ا ین زمینه بود.

 • در همین راکتور بود که دستگاه «پولوتونیوم برداری» نصب شد.

 • اسرائیل از همان آغاز نقش فعالی در برنامهً اتمی فرانسه بعهده داشت و تجارب علمی وفنی لازم را در اختیار فرانسوی ها قرار می داد و در عوض مواد ومصالح لازم را از آنها دریافت می کرد.

 • راکتور اتمی «دیمونا» در سال 1962 شروع بکار کرد و طولی نکشید که  پولوتونیوم برداری در آن آغاز شد.

 • اسرائیلی ها «دیمونا» را گاهی کارخانهً «منگان» و گاهی کارخانهً پارچه بافی قلمداد می کردند.
 • ولی اقدامات محافظتی، سری و امنیتی حاکی از آن بود، که پشت پرده واقعیت دیگری پنهان شده است :
 • درسا ل 1967 میلادی هواپیمای میراژ اسرائیلی که ا شتباها به راکتور نزدیک شده بود، به موشک ضد هوایی بسته شد و سقوط کرد.
 • در سا ل 1673 میلادی هواپیمای مسافربری لیبی که راه گم کرده بود و اشتباها وارد فضای اسرائیل شده بود به گلوله بسته  شد، سقوط کرد و صد و چهار انسان بیگناه به هلاکت رسید.3
 • در اواسط سال های 60 میلادی اسرائیل به آزمایش بمب اتمی خود در کویر «نگف» در نزدیکی های مرز مصر دست زد و در آزمایش های اتمی فرانسه در الجزایر بطور فعالانه ای شرکت جست.4
 • در بحران « ژوم کیپور» در سا ل 1973 میلادی اسرائیل چند دوجین بمب اتمی  آ ماده به پرتا ب در اختیار داشت و در آماده باش اتمی  بسر می برد.5

 • · مشکل اصلی اسرائیل در زمینهً تولید تسلیحا ت هسته ای تاًمین و تهیهً اوران بود.
 • اوران ازمعادن فسفات در کویر  نگف استخراج می شد، ولی برای برآوردن ا حتیاجات دم افزون اسرائیل کفایت نمی کرد.
 • از این رو، شرکت های اسرائیلی در فرانسه و انگلستان به خرید و حمل  اوران از خارج اقدام کردند و در سال 1968 با همکاری آلمان فدرال 200000 کیلو اوران اکسید وارد اسرائیل شد.6
 • از آن به بعد حمل مخفیانهً اوران با کمک کشورهای مختلف ادامه یافت.
 • · شرکتهای امریکایی توانستند در اواسط سال های 50 و 60 میلادی صدها کیلو اوران خالص به اسرائیل بفروشند.

 • علیرغم تحقیقات اف. بی. آی و سازمان جاسوسی سیا و بازخواست های کنگرهً امریکا هیچ کسی مورد محاکمه قرار نگرفت، اگر چه همه دست اندرکاران امریکایی از این کانال های مخفی حمل اوران به اسرائیل ا طلاع دا شتند.7

 • در اواخر سال های 60 میلادی اسرائیل  توانست مسالهً تهیهً اوران را با توسعهً رابطهً همه جانبه با افریقای جنوبی و همکاری وسیع در زمینهً تولید «بمب های آ پارتاید» حل کند.

 • از آن به بعد، افریقای جنوبی منبع مطمئنی برای حمل اوران به اسرائیل شد.
بخش دوم
افریقای جنوبی و ایالا ت متحدهً امریکا

 • در سا ل 1977 میلادی اتحاد جماهیر شوروی بکمک عکس های ساتلیتی ایالات متحدهً امریکا را در جریان گذاشت که افریقای جنوبی در صدد اجرای آزمایش بمب اتمی در صحرای «کالا هاری» ا ست.
 • دولت نژادپرست افریقای جنوبی مجبور شد، که بر آزمایش اتمی صرفنظر کند.

 • در سا ل 1979 میلادی یک ساتلیت امریکایی آزمایش بمب اتمی کوچکی را دراقیانوس هند، در نزدیکی های سواحل افریقای جنوبی ثبت کرد.
 • ولی به سبب شرکت اسرائیل در این آزمایش اتمی گزارش مربوطه در اجزای اصلی آن مورد پرده پوشی قرار گرفت.
 • خبر بعدها از منابع موثق به بیرون درز کرد که در واقع نه یکی بلکه سه آزمایش   اتمی  صورت گرفته است.

 • همکاری اسرائیل و افریقای جنوبی فقط به آزمایش بمب های اتمی محدود نمی شد، بلکه تا سقوط دولت نژادپرست افریقای جنوبی در زمینهً تولید و آزمایش موشک های میانبرد وتوپخانه های مدرن ادامه یافت.
 • افریقای جنوبی نه فقط با حمل اوران و در اختیار گذاشتن امکانات آزمایشات اتمی، اسرائیل را مورد حمایت قرار می داد، بلکه علاوه بر آن امکانات سرمایه گذاری های هنگفتی را نیز در این زمینه عرضه می کرد.
 • اسرائیل هم در عوض، راه های ورود به بازارهای بین المللی را به روی دوست نژادپرستش باز می کرد و او را در نقض محدودیت های بین المللی ا قتصا دی  یاری می کرد.8

 • اگرچه فرانسه و افریقای جنوبی مسئول درجه یک تحقق برنامهً اتمی اسرائیل محسوب می شوند، ولی نقش امریکا را در این زمینه نباید دست کم گرفت.

 • مارک گافنی می نویسد :
 • «تحقق برنامهً اتمی اسرائیل بدون همکاری دون منشا نهً امریکا غیر ممکن بود.»9

 • ایالا ت متحدهً امریکا از همان آغا ز با عرضهً تکنولوژی اتمی از جمله راکتور پژوهشی در سا ل 1955 میلادی، زیر پوشش «اتم برای صلح»  نقش مهمی در این زمینه به عهده داشته است.
 • دانشمندان اتمی اسرائیل اکثرا در دانشگاه های امریکایی تحصیل کرده بودند و در و دروازه آزمایشگاه های تسلیحا ت هسته ای امریکا همواره به روی شان باز بود.

 • در اوایل سال های 60 میلادی تجهیزات لازم برای راکتور اتمی « دیمونا» بطور مخفیانه از یک شرکت امریکایی بنام « تری سر لاب» خریده می شد.
 • راکتورهای اتمی ارتش امریکا نیز تجهیزات خود را از همین شرکت می خریدند.

 • اسرائیل تجهیزات اتمی خریده شده از این شرکت را از طریق نمایندهً ا ین شرکت در بلژیک و با تاًیید «آژانس امنیت ملی امریکا» (ان. اس. آ.) و سازمان جاسوسی سیا وارد کشور اسرائیل می کرد.10

 • در سال 1971 میلادی دولت نیکسون فروش صدها کریتون (سویچ های سرعت های بالا که برای تولید مدرن ترین تسلیحات هسته ای ضرورند) به اسرائیل را تصویب کرد.11

 • در سال 1979 میلادی در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر عکس های ساتلیتی (ک. اچ. 11) در اختیار اسرائیل قرار داده شد، تا دو سال بعد برای بمباران راکتور اتمی «عزیراک»  عراق مورد استفادهً اسرائیل قرار گیرد.12

 • حمل تکنولوژی مولد ترانسفر به اسرائیل که در زمان ریاست جمهوری نیکسون و جیمی کارتر آغاز شده بود و بطور وسیعتری در در زمان ریاست جمهوری ریگان ادامه یافته بود، هنوز هم ادامه دارد.

بخش سوم
ا فشاگری وانونو

·        بعد ا ز جنگ 1973 اسرائیل برنامهً اتمی خود را گسترش داد و در عین حال به پرده پوشی آن ادامه داد.

·        سازمان های اطلاعاتی بین المللی تعداد بمب های اتمی اسرائیل را  تا اواسط سالهای 80 چند دوجین تخمین می زدند.

·        افشاگری مورشایی وانونو یکی از تکنسین های تاًسیسات اتمی اسرائیل در کارخانهً  دیمونا افکار عمومی جهانی را یکشبه دچار وحشت کرد.

·        وانونو که بخاطر مواضع دست چپی اش به هواداری از منافع مردم فلسطین بر خاسته بود، خود را موظف می دید که برنامهً اتمی اسرائیل را به اطلاع مردم جهان برساند.

·        او بطور مخفیانه عکس ها و اسناد علمی مهمی را در رابطه با تسلیحات هسته ای اسرائیل از مرز خارج کرد و در سال 1986 در اختیار روزنامهً ساندی تایمز لندن قرار داد.

·        بررسی علمی اسناد وانونو نشان داد که اسرائیل بیش از 200 بمب حرارتی ـ هسته ای (ترمو نوکلئار) پیشرفته در اختیار دارد.

·        بر اساس اطلاعات او معلوم شد که اسرائیل گنجایش راکتور دیمونا را چندین برابر بالا برده است و باندازهً کافی پولوتونیوم در اختیار دارد که هر سال 10 تا 12 بمب اتمی دیگر تولید کند.

·        یکی از کارگزاران سازمان جاسوسی امریکا دربارهً اسناد وانونو گفت :

·        « برد موشک های اتمی اسرائیل بیشتر از آن است که ما تصور می کردیم.»13

 • مدت کوتاهی قبل از انتشاراطلاعات وانونو عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) او را به عنا وینی به رم دعوت کردند، مورد ضرب و شتم قرار دادند، پس از تزریق مواد مخدر به اسرائیل بردند و پس از شعبده بازی های مطبوعاتی و تلویزیونی در دادگاه نظامی مخفی به جرم خیانت به کشور به 18 سال زندان محکوم کردند.
 • او 11 سا ل تما م درسلول انفرادی دو در سه متر بسر برد.
 • یک سال بعد از آزادی از زندان (که تماس با اعراب را به او ممنوع کرده بودند) دو باره بازداشتش کردند و به سلول انفرادی انداختند.

 • افشاگری های او را مطبوعات جهانی، بویژه مطبوعات امریکایی نادیده گرفتند و اسرائیل کماکان با خیال راحت به گسترش تسلیحات هسته ای خویش ادامه می دهد.14
بخش چهارم
میزان تسلیحات کشتارجمعی اسرائیل

 • در حال حاضر تعداد بمب های اتمی اسرائیل 200 تا 500 عدد تخمین زده می شود.
 • صرفنظر از تعداد دقیق آنها، دیگر کسی نمی تواند حتی کوچکترین شکی در این زمینه داشته باشد که اسرائیل دارای تسلیحات هسته ای است که برای جنگ در منطقهً خاور میانه تولید شده اند و جزو پیشرفته ترین تسلیحات هسته ای جهان بشمار می آیند.
 • تسلیحات هسته ای اسرائیل عبارتند از:
 • بمب های نوترونی
 • بمب های اتمی  مینیاتوری
 • بمب هایی با حداکثر تشعشعا ت گامایی و با قدرت فوق کشتار جمعی
 • بمب هایی با درجهً انفجار پائین ولی با تشعشع دراز مدت (ویژگی این بمب ها درکشتار انسان ها و مصون داشتن دارایی آنها ست.)15

 • نوع دیگری از تسلیحات هسته ای اسرائیل عبارتند از:
 • موشک های بالیستیکی و سیستم های پرتابی که بردشان تا مسکو می رسد.
 • موشکهای کرویس میسلز
 • مین های اتمی زمینی (در سال های 80 اسرائیل قله های جولان را با اینگونه مین ها مینگذاری کرد.) 16
 • گلوله های اتمی توپخانه با برد 70 کیلومتر.17

 • در ماه ژوئن سال 2000 میلادی یکی از زیردریائی های اسرائیل موشک کرویس میسلی شلیک کرد که در فا صلهً 1500 کیلومتری به هدف مورد نظر اصابت کرد.
 • یک همچو موشکی را تا آ نزمان فقط امریکا و روسیه در اختیار داشتند.
 • اسرائیل سه تا از این زیردریایی ها در اختیار دارد که هر کدام از آنها به چهار موشک کرویس میسل مسلح ا ست.18

 • بمب های اتمی اسرائیل توان تخریبی گوناگونی دارند :
 • بمب های شهرشکن که از بمب هیروشیما بزرگترند و بمب های اتمی کوچک تا کتیکی.

 • تمام تسلیحات کشتار جمعی کلیهً کشورهای خاورمیانه و میانه در مقایسه با تسلیحات کشتار جمعی اسرائیل پشیزی محسوب نمی شوند.

 • میزان تسلیحات کشتارجمعی اسرائیل بمراتب بیش از آن است که این کشور برای ایجاد هراس در دل ملل دیگر احتیا ج دارد.

 • علاوه بر تسلیحات هسته ای، اسرائیل آرزنالی از تسلیحات شیمیائی و بیولوژیکی در اختیار دارد.

 • بنا بر گزارش ساندی تایمز اسرائیل  تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی با پیشرفته ترین سیستم های شلیک تولید کرده است.

 • به قول یکی از کارگزاران موساد (سازمان جاسوسی اسرائیل) :
 • هیچگونه سلاح شیمیائی و بیولوژیکی شناخته و ناشناخته در دنیا وجود ندارد که در انستیتوی تس تسی یونا تولید نشود.19

 • او اضا فه می کند :
 • «هواپیماهای جنگی اف ـ 16 مسلح به بمب های شیمیائی و بیولوژیکی و خلبان های دوره دیده قادرند در یک چشم بهم زدن بسوی اهداف مورد نظر پرواز کنند.»

 • در سال 1998 روزنامهً ساندی تا یمز گزارش داد که اسرائیل با استفاده از نتایج پژوهشی افریقای جنوبی موفق به تولید یک بمب نژادی (اتنو بمب) شده است.

 • دانشمندان اسرائیل می کوشند با استفاده از نتایج پژوهشی پزشکی،  ژن معینی را کشف کنند که طوایف بخصوصی از اعراب دارند تا بعد باکتری ها و ویروس های حامل ژن یاد شده را تولید کنند و بدین طریق  به تولید بمب های ژنتیک نایل آ یند.

 • آنها علاوه بر آن در پی یافتن میکروارگانیسم هائی هسنتد که فقط انسان هائی را که ژن نامبرده را دارند، بیمار (اینفیزیره) می کنند.»

 • ددی چوکر، نمایندهً مجلس اسرائیل (کنه ست) ـ که موضع گیری دست چپی دارد ـ با طرح این موضوع گفت :
 • «تولید یک همچو بمبی با توجه به تاریخ، سنن و تجارب قوم یهود از نظر اخلا قی جنایتگرانه است و باید نابود شود» 20
بخش پنجم
استراتژی اتمی اسرائیل

 • بمب های اتمی اسرائیل ظاهرا، باید فقط زمانی پرتاب شوند که خطر نابودی همه گیر مردم در میان باشد.
 • بسیاری از دوستان خوش خیال و گمراه اسرائیل هنوز براین باورند که این خطر موجود است.

 • شاید این تصور در ذهن طراحان اولیهً استراتژی اتمی اسرائیل هم نقشی بعهده داشت، ولی امروز قدرت اتمی اسرائیل بدون چون و چرا با استراتژی سیاسی و نظامی این کشور عجین شده است.
 • همانطور که سیمور هیرش گفته :
 • «اوپسیون سامسون تنها اوپسیون اتمی  نیست، که اسرائیل در پیش دارد.» 21

 • اسرائیل بارهای بار اعراب و اتحاد شوروی (و پس از پایان جنگ سرد روسیه) را با تسلیحات هسته ای خویش مورد تهدید قرار داده است.

 • مثال هراس انگیز در این مورد از زبان آریه ل شرون ـ نخست وزیر اسرائیل ـ بیرون آمده است :
 • «اگر اعراب نفت دارند، ما کبریت داریم.» 22

 • در سال 1983 آریه ل شرون آمادگی خود را به هندوستا ن اعلام کرد که مشترکا تاًسیسا ت اتمی پاکستان را مورد حمله قرار دهند.
 • در پایان سال ها ی 70 اسرائیل آمادگی خود را برای ارسال چتربازهای اسرائیلی جهت حمایت از شاه به تهران اعلام کرد.
 • آریه ل شرون در سا ل 1982 اعلام کرد که مرزهای امنیتی اسرائیل از موریتانی شروع و به افغا نستان ختم می شود.

 • اودن بروش ـ متخصص اتمی اسرائیل ـ در سال 1992 گفت:
 • «ما نبا ید شرم از آن داشته باشیم، که اعلام کنیم، که تسلیحات هسته ای سلاح اصلی تدافعی ما در مقابل کسانی است که مورد تهدیدما ن قرار می دهند.»23

 • شاهاک24 گفت :
 • «بنظر من پایهً سیاست اسرائیل نه تمایل به صلح،  یاوه ای که اغلب شنیده می شود، بلکه توسعهً سلطه و نفوذ اسرائیل است.
 • اسرائیل برای سرکوب انقلابات رهایی بخش در منطقه، حتی حاضر به  جنگ اتمی است.»
 • · «اسرائیل در پی گسترش هژمونی (سرکردگی) بی چون و چرای خود در سراسر خاور میانه است و برای رسیدن به این هدف ابائی از بکار بردن کلیهً امکانات خود و از جمله تسلیحات هسته ای خود ندارد.»

 • اسرائیل تسلیحات هسته ای خود را نه فقط برای خط و نشان کشیدن به دشمنان خود و یا به قصد آغاز جنگ، بلکه علاوه بر آن برای رسیدن به مقاصد جنبی خود مورد سوء استفاده قرار می دهد :
 • برای مثال برای حما یت از دولت های فاسد عربی در مقابله با جنبش های انقلابی داخلی و یا برای مداخله در مسائل فی ما بین دولت های مختلف عربی.25

 • در استراتژی اتمی اسرائیل این را «اعمال فشارغیر کونونسیونال» می نامند.
 • · شیمون پرس در این زمینه می گوید:
 • · «داشتن یک سیستم تسلیحاتی (بگو اتمی) برتر، در عین حال بمعنی داشتن امکانی برای اعمال فشار است.
 • · به عبارت دیگر، طرف مقابل را زیر فشار گذاشتن و مجبور به پذیرش خواست های اسرائیل و امضای قرارداد صلح کردن.26

 • روبرت تروکر در مقاله ای، در دفاع از تسلیحات هسته ای اسرائیل می پرسد :
 • «هدف اسرائیل از داشتن تسلیحات هسته ای چیست؟
 • ترساندن دشمن؟
 • همین و بس»27

 • برتری اتمی غیرقابل مقایسه، به اسرائیل امکان می دهد که بی اعتنا به افکار عمومی جهان عمل کند.
 • برای مثال می توان از تجاوز اسرائیل به لبنان و بمباردمان ددمنشانهً بیروت نام برد، که در سال 1982 تحت رهبری آریه ل شرون صورت گرفت و به کشته شدن بیش از 20000انسان بی گناه انجامید که اکثرشان بی سلاح بودند.

 • اسرائیل می توانست با اتکاء به تسلیحات هسته ای اش، علیرغم نابودی کشور همسایهً عربی و از کار انداختن همه جانبه نیروی هوایی سوریه، ماه های مدیدی به جنگ ادامه دهد.
 • هدف اصلی دیگر اسرائیل از داشتن تسلیحات هسته ای، زیر فشار گذاشتن ایالات متحدهً امریکا و واداشتن آن به موضعگیری مناسب با منافع اسرائیل است، حتی اگر این موضعگیری منافع امریکا را به خطر اندازد.

 • فرانس پرین (مغز پروژهً اتمی فرانسه) در سال 1956 نوشت :
 • «ما به این نتیجه رسیدیم که بمب اتمی اسرائیل برای تهدید امریکا ست.
 • البته منظور ما این نبود که اسرائیل قصد بمباران اتمی شهروندان امریکایی را دارد، بلکه می خواستیم بگوییم که اسرائیل با اتکاء به تسلیحا ت هسته ای اش به آنها خط و نشان بکشد و بگوید :
 • اگر در شرایط بحرانی ما را مورد حمایت قرار ندهید، ما دست به بمباران اتمی خواهیم زد.»28

 • در جنگ 1973 میلادی اسرائیل هنری کیسینجر و نیکسون را زیر فشار (اتمی ) گذاشت و در خواست ارسال مقدار فوق العاده زیادی از تسلیحات جنگی به اسرائیل نمود.
 • سفیر اسرائیل سیم هادی نیتس ظاهرا گفته بود :
 • «اگر شما بی درنگ پلی میان امریکا و اسرائیل برای ارسال تسلیحات نزنید، ما این امر را به عنوان عهدشکنی امریکا تلقی خواهیم کرد و مجبور به اتخاذ تصمیمات فوق العاده خواهیم شد.»29

 • مثالی برای این استراتژی را از زبان آموس روبین ـ مشاور اقتصادی اسحاق شمیر، نخست وزیر اسرائیل ـ در سا ل  1987 بشنویم :
 • «اگر اسرائیل تنها گذاشته شود، چاره ای جز پیش گرفتن شیوه تدافعی مخاطره انگیزی نخواهد داشت که هم خود اسرائیل و هم دنیا را به خطر خواهد انداخت.
 • اسرائیل فقط در صورتی حاضر به صرفنظر از استعمال تسلیحا ت هسته ای خواهد شد، که امریکا سالانه 2 تا 3 میلیارد دلار کمک مالی در اختیارش قرار دهد.» 30
 • از آنزمان میزان تسلیحا ت هسته ای اسرائیل بطور کمی وکیفی بالا رفته است ولی سیل کمک مالی دست و دلباز امریکا به اسرائیل همچنان جاری است.
بخش ششم
تاًثیر منطقه ای و بین المللی استراتژی اتمی  اسرائیل

 • در 22 فوریهً 2001 میلادی خاور میانه در آستانهً یک جنگ سراسری قرار داشت، بی آنکه مردم جهان کوچکترین خبری از آن داشته باشند.
 • بنا بر گزارش روزنامهً ساندی تایمز لندن و دبکا فایل ـ سازمان اطلاعاتی ضد ترور اسرائیل ـ  در این ایام، بعد از دریافت گزارشی از سازمان های اطلاعاتی امریکایی، مبنی بر تغییر موضع تانک های عراقی مستقر در سرحد سوریه و آماده باش موشک های زمین به زمین،  اسرائیل تسلیحا ت موشکی خود را به حال آماده باش در آورد.
 • دبکا فایل مدعی است که موشکهای عراقی عمدا به حال آماده باش کامل در آمده بودند تا عکس العمل امریکا و اسرائیل را مورد آزمایش قرار دهند.
 • علیرغم حملهً فوری 42 هواپیمای نظامی امریکا و انگلیس، خسارت ناچیزی به نیروهای عراقی وارد شد.31
 • اسرا ئیل به عراق اخطار کرد و آمادگی خود را برای بمباران مواضع موشکی عراق با بمب های نوترونی اعلام نمود.32

 • تسلیحات هسته ای اسرائیل برای آیندهً صلح در خاورمیانه و حتی در سراسر کره زمین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 • بنا بنظر شاهاک 33 :
 • اسرائیل به صلحی که از سوی او و بنا بر شرایط مورد نظر او دیکته نشود، کوچکترین تمایلی ندارد.
 • اسرا ئیل به هیچوجه حاضر نیست، در بارهً کاهش برنامهً اتمی خود وارد مذاکره شود و راجع به خاور میانهً آزاد از تسلیحات کشتار جمعی بطور جدی مذاکره کند.
 • پافشاری اسرائیل به استفادهً لگام گسیخته از تسلیحات هسته ای را می توان شالودهً استراتژی وسیع اسرائیل تلقی کرد.

 • بنظر سیمور هیرش انواع و میزان تسلیحات هسته ای اسرائیل به کسانی مانند آریه ل شرون امکان می دهد که با اتکا به تهدید اتمی اعلام نشده، رؤیای از نو کشیدن نقشهً خاورمیانه را در سربپروراند.34
 • ژنرال امنون شاهاک ـ لیپکین ـ (فرمانده کل قوای نظامی اسرائیل) گفت :
 • «مذاکره با عراق و ایران (صرفنظر از موضوع مذاکره) غیرممکن است، مگر اینکه ما تسلیحا ت هسته ای داشته باشیم. با سوریه هم نمی توان بزبان دیگری وارد مذاکره شد.» 35

 • ضعف شیف، متخصص نظامی اسرائیل و یکی از اعضای هیاًت تحریریهً روزنامهً ها آرتس گفت :
 • «کسی که فکر می کند که اسرائیل روزی کنونسیون مربوط به عدم تولید تسلیحا ت هسته ای سازمان ملل را امضاء خواهد کرد، خیالپردازی بیش نیست.»36
 • و مونیا ماردوخ (رئیس انستیتوی تسلیحاتی اسرائیل) در سال 1994 گفت :
 • «مفهوم سیاسی و اخلاقی تسلیحات هسته ای از این قرار است :
 • نداشتن تسلیحا ت هسته ای بمعنی تن دادن به وابستگی به  قدرت های بزرگ است.
 • همهً دولت هائی که به داشتن تسلیحات غیرهسته ای اکتفاء می کنند، ناچار به ردهً دولت های وابسته تنزل پیدا می کنند.»37

 • با قطبی شدن مستمر جامعهً اسرائیل، نفوذ دست راستی های افراطی روز به روز افزایش می یابد.
 • بنظر شاهاک :
 • « نا منتظره نخواهد بود، اگر قوش امونیم و یا دیگر دست راستی های فاناتیک و یا برخی از ژنرال های دیوانه، تسلیحا ت هسته ای اسرائیل را تحت کنترل خود بگیرند.
 • در مرحلهً  قطبی شدن مستمر جامعهً یهودی ـ اسرائیلی دستگاه امنیتی اسرائیل بیش از پیش تحت نفوذ گروه هائی از دست راستی های افراطی قرار می گیرد.»38

 • دولت های عربی که از برنامهً اتمی اسرائیل اطلاع دارند و می بینند که اسرائیل چگونه با اتکاء به تسلیحا ت هسته ای آنها را زیر فشار قرار می دهد و صلح منطقه را تهدید می نماید، چاره ای جز دستیابی به تسلیحات کشتار  جمعی نمی بینند.
 • با شروع جنگ جدیدی در خاور میانه که امکانش با روی کار آمدن آریه ل شرون ( جنایتکار جنگی محاکمه نشده، عامل اصلی قتل عام های مردم بی سلاح فلسطین در کوی بیا در سال 1953 و کشتار آوارگان بی پناه  فلسطین در صبرا و شتیلا در سال 1982 و غیره) بالا رفته است، خطر استفادهً اسرائیل از تسلیحا ت هسته ای  جدی است.

 • بنظر شاهاگ در ترمینولوژی اسرائیل هرگونه  پرتاب موشک به سرزمین اسرائیل به عنوان حمله با تسلیحات غیر کونونسیونال تلقی می شود و فرقی نمی کند، اگر موشک های یاد شده حاوی گاز سمی باشند یا نه.
 • و لذا اسرائیل خود را محق می داند که با تسلیحا ت هسته ای پاسخ دهد. (حملهً موشکهای اسکود عراقی به اسرائیل در جنگ دوم خلیج فقط یک استثناء بود.) 39

 • وجود انبوهی از تسلیحات کشتارجمعی در منطقهً بی ثبات خاور میانه می تواند برای مذاکرات آتی در زمینهً کاهش میزان سلاح های اتمی و خلع سلاح عمومی عواقب نگرانی آوری داشته باشد.
 • سیمور هیرش می گوید :
 • «اگر جنگ جدیدی در منطقه صورت گیرد و یا اگر احیانا یک دولت عربی اسرائیل را مورد حملهً موشکی قرار دهد (همانگونه که عراقی ها کردند) امکان در گرفتن جنگ اتمی ، چیزی که قبلا تنها به عنوان آخرین حربهً ناگزیر جنگی پنداشته می شد، امروز خیلی بالا است.40
 • و ازار وایسمن ـ رییس جمهورفعلی اسرائیل ـ می گوید :
 • «اهمیت استفاده از تسلیحات هسته ای روز به روز افزایش می یابد.
 • جنگ های آتی دیگر جنگ های غیر اتمی (کونونسیونل) نخواهند بود.» 41

 • روسیه (و قبلا اتحاد جماهیر شوروی) سال های سال مهمترین آماج تسلیحات هسته ای اسرائیل بود.
 • در این زمینه مفصلا گزارش داده شده که سازمان جاسوسی جاناتان پولارد تهیهً عکس های ساتالیتی از اهداف مورد نظر در اتحاد جماهیر شوروی و اطلاعات جاسوسی دیگر را که برای استراتژی تسلیحا ت هسته ای امریکا مهم بودند، بطور همه جانبه ای دنبال می کرده است.42

 • اسرائیل بعد از ارسال ساتالیت خود به فضا (سال 1988) دیگر به اطلاعات جاسوسی امریکا نیازی ندا شت.
 • تسلیحا ت هسته ای اسرائیل که بسوی خاک روسیه هدفگیری کرده اند، راه هرگونه مذاکره ای را برای کنترل و خلع سلاح اتمی می بندند.
 • تصاحب یکجانبهً تسلیحات هسته ای از سوی اسرائیل به بی ثباتی منطقه می افزاید و زمینه را برای جنگ اتمی در منطقه و حتی در سراسر جهان مهیا می سازد.

 • مارک گافنی می گوید :
 • «اگر جلوی طرح معروف به «تکمیل تسلیحات کشتار جمعی اسرائیل با کمک همه جانبهً امریکا» هرچه زود تر گرفته نشود، تشدید اختلافات موجود در خاور میانه (به هر دلیل و بهانه ای هم که باشد)، می تواند دنیا را به آتش کشد.» 43

 • بسیاری از مبارزان جنبش صلح در مواجهه با مساًلهً خاورمیانه از بحث در بارهً تسلیحات هسته ای اسرائیل در منطقه و حملهً بی پروا به سیاست اتمی آن هراس دارند.
 • این امر نتیجهً پخش بی وقفهً اطلاعات و تجزیه و تحلیل های سیاسی نیم بند در سراسر جهان است.
 • بدون طرح صادقانه و بی چون وچرای مساًلهً تسلیحات کشتار جمعی اسرائیل هرگونه امیدی به آینده صلح آمیز خلق های منطقه نقش بر آب خواهد شد.
 • فقط بدینگونه می توان در وهلهً اول عامل اصلی تشنج و تشدید مسابقهً تسلیحاتی میان دولت های منطقه برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی را افشا کرد و پرده از ماهیت تجاوزگرانهً اسرائیل برداشت.
 • در وهلهً دوم می توان سیاست ریاکارانهً ایالات متحدهً امریکا و اروپا را در محکوم کردن عراق، ایران و سوریه به جرم دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی از سویی و حمایت بی برو برگرد از مقصر اصلی یعنی اسرائیل برملا ساخت.
 • در وهلهً سوم می توان توجه افکار عمومی جهان را به تسلیحات کشتارجمعی اسرائیل جلب کرد و آنرا زیر فشار قرار داده و مجبور به صرفنظر از تسلیحات کشتار  جمعی و تن دادن به صلحی عادلانه بر اساس اعتماد متقابل نمود.
 • و بالاخره با خلع سلاح اتمی اسرائیل است که می توان منطقه ای فاقد تسلیحات کشتارجمعی بوجود آورد و زندگی صلح آمیز خلق های منطقه را تضمین کرد.
 • تا زمانی که جوامع بشری اسرائیل را به جرم توسعهً مخفیانهً برنامهً تسلیحات هسته ای به بازخواست نکشند، هرگونه امیدی به حل اختلاف اعراب و اسرائیل توخالی خواهد بود.

پایان


1 Seymour Hersh, The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy, New York, 1991, Random House, S. 319 (Eine brillante und prophetische Arbeit mit viel eigenen Untersuchungen.)  Deutsch unter dem Titel: Atommacht Israel. Das geheime Vernichtungspotential im Nahen Osten, Droemer-Knaur, München 1991 (Anm. d. Red.)

3 U.S. Army Lt. Col. Warner D. Farr, The Third Temple Holy of Holies; Israel’s Nuclear Weapons, USAF Counterproliferation Center, Air War College Sept.1999 (Vielleicht die beste einzelne zusammengefasste Geschichte des israelischen Nuklearprogramms.)

4 Hersh, a.a.O., S. 131

5 Gaffney, a.a.O., S. 63

6 Gaffney, a.a.0. S. 68-69

7 Hersh, a.a.O., S. 242-257; Gaffney, a.a.O., 1989, S. 65-66 (Eine alternative Diskussion über die NUMEC-Affäre.)

8 Barbara Rogers & Zdenek Cervenka, The Nuclear Axis: The Secret Collaboration Between West Germany and South Africa, New York, 1978, Times Books, S. 325-328 (Die maßgebliche Geschichte der Apartheid-Bornbe.)

9 Gaffney, a.a.0. S. 1989, S. 34

10 Peter Hounam, Woman From Mossad: The Torment of Mordechai Vanunu, London, 1999, Vision Paperbacks, S. 155-168 (Der vollständigste und aktuellste Bericht über die Vanunu-Geschichte, er enthält die spannende Annahme, dass Israel einen zweiten geheimen Reaktor des Dimona-Typs haben könnte.)

11 Hersh, a.a.O., 1989, S. 213

12 ebd., S. 198-200

13 ebd., S. 3-17

14 Hounman, a.a.0. 1999, pp 189-203. – In deutscher Sprache erschien Yoel Cohen: Die Vanunu Affäre. Israels geheimes Atompotential. Palmyra. Heidelberg 1995. Mordechai Vanunu erhielt im Jahre 2001 die Ehrendoktor würde der norwegischen Universität Tromsö. (Anm. des Übersetzers)

15 Hersh, 1989. S. 199-200

16 ebd., S. 312

17 John Pike and Federation of American Scientists, Israel Special Weapons Guide Website, 2001, Web-Addresse (Eine unschätzbare Internetressource.)

18 Usi Mahnaimi and Peter Conradi, Fears of New Arms Race as Israel Tests Cruise Missiles. June18, 2000, London Sunday Times.

19 Usi Mahnaimi, Israeli Jets Equipped for Chemical Warfare October 4, 1998, , London Sunday Times

20 Usi Mahnaimi and Marie Colvin, Israel Planning «Ethnic» bomb as Saddam Caves In, November 15,1998, London Sunday Times.

21 Hersh, a.a.O., 1991, S. 319

22 Gaffney, a.a.O., 1989, S. 163

23 Israel Shahak, Open Secrets: Israeli Nuclear and Foreign Policies, London, 1997, Pluto Press, S. 40 (Ein absolutes «Lese-Muss» für jeden Nah-Ost- oder Anti-Atom-Aktivisten.)

24 ebd., S. 2

25 ebd., S. 43

26 Gaffney, a.a.O., 1989, S. 131

27 «Israel & the US: From Dependence to Nuclear Weapons?» Robert W. Tucker, November 1975. S. 41-42

28 London Sunday Times, October 12, 1986

29 Gaffney, a.a.0. 1989. S. 147

30 ebd., S. 153

31 DEBKAfile, February 23, 2001 [www.debka.com]

32 Uzi Mahnaimi and Tom Walker, , London Sunday Times, February 25, 2001

33 Shahak, a.a.O., S. 150

34 Hersh, a.a.O., S. 319

35 Shahak, a.a.O., S. 34

36 ebd., S. 149

37 ebd., S. 153

38 ebd., S. 37-38

39 ebd., S. 39-40

40 Hersh, a.a.O., S. 19

41 Aronson, Geoffrey, «Hidden Agenda: US-Israeli Relations and the Nuclear Question, Middle East Journal (Herbst 1992), S. 619-630.

42 Hersh, a.a.O., S. 285-305

43 Gaffney, a.a.O., S. 194

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: