برهنه

shadowخدامراد فولادی

برهنه

هم تیغ

هم عقیده

هم گردنی که راست ایستاده

و کمر خم نمی کند

زیرِِ سنگینی ِ جمجمه.

برهنه

هم تیغ

هم زبان سرخ بی پروا

که رعایت نمی کند

قلمرو ِ

ایست و

بازرسی را

و خواب را شکسته

در چشم رسانه ها.

برهنه

هم تیغ

هم عقیده

هم سر های سبز

افراشته در ازدحام ِ خیابان ها

بی اعتنا به زوزه ی باد ِ هار و

هشدار ِ ضرب المثل ها.

خرداد١٣٨٨

فرهنگ توسعه – 1388   info@farhangetowsee.com