Month: ژوئیه 2009

بحران عمومی نظام سرمایه و موقعیت چین

يونس پارسا بناب در آمد بررسی اوضاع عمومی در جهان نشان می دهد که سه تضاد جدی بحران فعلی نظام سرمایه را تشکیل می دهد . این سه تضاد که منبعث از سیر تحولی سرمایه داری می باشند ، عبارتند از : 1 – بحران بزرگ مالی و بیکاری ، 2 – خطر روزافرون تخریب محیط زیست و 3 – عروج بی ثباتی در