Month: ژانویه 2009

جنبش اعتصابی و دستمزدها

هر کس می داند که جنبش اعتصابی مشهور کارگران روسیه در سال 1905، نه تنها از جنبه سیاسی بلکه همچنین از جنبه اقتصادی موفقیتهای بزرگی را به دست آورد. اطلاعات داده شده از گزارشات بازرسان کارخانه(1) اکنون ما را قادر می سازد تا ایده کاملا دقیقی از عظمت این موفقیتها به دست دهیم.

چرخش پس از کانتی در فلسفه استعلایی آلمان

نويسنده : عبادیان، محمود تحول ذهن آدمی همواره در گرو تحول اجتماعی بوده است. انقلاب فرانسه فرد را دست کم از لحاظ اصول آزاد کرد. با جدا شدن تدریجی مستعمرات دولت انگلیس از کشور مادر و آزادی و استقلال آمریکای شمالی، شورش و قیام علیه انقیاد ملی و اجتماعی زمینه پیدا کرد و طنین ترانهفهای آزادی و آزادیخواهی به تفکر روح تازهفای بخشید؛ فلسفه کلاسیک آلمان به طرح «چهرهفای نو از جهان و روح» روی آورد و گفت که نوسازی آرزو شده را نباید