پرش به محتوا

سال: 2009

سرمایه داری انحصاری

طبق پیش بینی اقتصاددانان، راهی برای تعدیل اقتصاد جهانی وجود ندارد. اگرچه «صنعتی شدن» به کشورهای توسعه نیافته نیز رسیده است، اما طبق معمول در امتداد خطوط مشخص شده بوسیله […]