Month: فوریه 2008

از چه باید آغاز کرد؟ – و . ای . لنین

از چه باید آغاز کرد؟ و . ای . لنین « سال 1901 » « طبقه کارگر در مبارزه خود علیه قدرت متحده طبقات ثروتمند، تنها در هنگامی می تواند به عنوان یک طبقه فعالیت کند که یک حزب سیاسی خاص که در مقابل کلیه احزاب کهنه متشکله از طبقات ثروتمند قرار دارد، تشکیل دهد.» مارکس و انگلس، قطعنامه های کنگره عمومی جمعیت بین المللی کارگران منعقده در لاهه

جهانی شدن یا آپارتید جهانی ؟ – سمیر امین

مترجم ب.كيوان ابهامی که در گفتمان فرمانروا بين مفهوم «اقتصاد بازار» و مفهوم سرمايه‌داری بر جای مانده، منبع ضعيف شدن خطرناک نقد سياست‌های مورد عمل است. « بازار» که بنا بر سرشت خود مبتنی بر رقابت است، «سرمايه‌داري» نيست، مضمون آن به دقت بنا بر محدوديت‌ها در رقابت تعريف شده مگر اين‌که انحصار مالکيت خصوصی از جمله انحصار فروش (برخی‌ها به استثنای ديگران) آن را ايجاب کند. « بازار» و سرمايه‌داری دو مفهوم متمايز را تشکيل می‌دهند. سرمايه‌داری واقعاً موجود مخالف با بازار خيالی است

بورژوا لیبرالهای ما چه می خواهند و از چه می هراسند؟

در روسیه آموزش سیاسی مردم و روشنفکران تاکنون به سختی وجود داشته است. استدلال روشن سیاسی و نظرات محکم حزبی تاکنون به زحمت در کشور ما رشد کرده است. مردم روسیه خیلی مستعدند هر نوع اعتراض علیه حکومت مطلقه را با خوش باوری تلقی کرده و هر نوع انتقادی را از ماهیت و خصلت این اعتراض با ترشروئی نگریسته، چنین انتقادی را بمثابه چیزی بدخواهانه که وحدت جنبش آزادیبخش را به مخاطره می اندازد، تلقی می نمایند. بنابراین جای تعجب نیست که تحت لوای کلی امر آزادی، همچنین آسواباژدنیه* که تحت مدیریت آقای استرووه انتشار می یابد، بین تمام روشنفکران آزاد اندیش که از تحلیل محتوای طبقاتی لیبرالیسم آسواباژدنیه می رنجند وسیعاً پخش می شود.

گرسنگان جهان، تجارت آزاد بخورند

گرسنگان جهان، تجارت آزاد بخورند! نويسنده: فرد مگداف چكيده نيمي از جمعيت جهان با درآمدي كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند و اكثر اين جمعيت، دچار گرسنگي مزمن، سوءتغذيه و ناامني غذايي هستند. در حال حاضر، يك ميليارد از ساكنان شهرهاي جهان را فقراي زاغه‌ نشين