توجه بفرمایید شماره حساب تغییر کرده است لطفا کمک های خود را فقط به حساب زیر واریز فرمائید.

:شماره حساب

NL74 INGB 0005 5680 40


دریافت کننده:

Hafteh Majaleh


بانک:

ING


با سپاسگزاری از همت عالی شما